4. SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV

4. 1. SEZNAM PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA

4. 1. 1. SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

4. 1. 2. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

 • Akt o ustanovitvi
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Pravilnik o računovodstvu – priloge k pravilniku so še:
  • Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin
  • Pravilnik o popisu in navodila
  • Interni pravilnik o službenih potovanjih in navodila
 • Požarni red
 • Katalog informacij javnega značaja
 • Poslovnik o delu sveta zavoda
 • Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov–predstavnikova delavcev v svet zavoda
 • Pravila delovanja šolskega sklada
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu
 • Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času
 • Pravila o šolski prehrani
 • Pravilnik o plačilih za organizacijo in izvedbo nadstandardnih dejavnosti
 • Načrt integritete
 • LDN (obvezen, sprejme svet)
 • Poročilo o realizaciji LDN
 • Vsebinski (letni) načrt
 • Vsebinsko (letno) poročilo
 • Poročilo o samoevalvaciji (Poročilo o notranji in zunanji presoji)
 • Hišni red
 • Šolska pravila
 • Šolska pravila ocenjevanja znanja
 • Publikacija
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov in priloge
 • Pravila o vrednosti daril na Gimnaziji Moste 

4. 2. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

/

4. 3. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

4. 3. 1. OBJAVA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO JAVNO NAROČANJE PO ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.


4. 4. KATALOG VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV OZIROMA DRUGIH URADNIH ALI JAVNIH STORITEV, KI JIH ORGAN VODI OZIROMA ZAGOTAVLJA SVOJIM UPORABNIKOM

 • Vpis dijakov v 1. letnik
 • Napredovanje učiteljev v nazive in delavcev šole v plačilne razrede
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Prešolanje dijakov na druge šole
 • Odločanje o imenovanju ravnatelja zavoda

4. 5. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD

/

4. 6. SEZNAM DRUGIH INFORMATIVNIH ZBIRK PODATKOV, KI JIH VODI ZAVOD NA PODALAGI PODROČNE ZAKONODAJE SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA

loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnikLogotip Arnes MIZS ESRR