Dijaki z branjem različnih besedil, razmišljanjem o prebranem, izražanjem in izmenjavo mnenj ter s pisanjem o prebranem razvijajo in poglabljajo kulturno in medkulturno zmožnost. Sistematično spoznavajo zakonitosti slovenskega knjižnega jezika in njegovo zgodovino, s čimer razvijajo zavest o pomenu materinščine na vseh področjih družbenega in zasebnega življenja. Znajo izraziti svoje mnenje in ga utemeljiti, poslušati sogovornika, sposobni so tvoriti in razumeti raznovrstna besedila. Pri slovenščini organiziramo različne dejavnosti, v katere se vključujejo dijaki, ki jih zanimajo različna kulturna področja, spoznavamo različne kulture v vsej njihovi prepletenosti in edinstvenosti.

image002

Dijaki postopoma z obravnavo različnih besedil (umetnostnih in neumetnostnih) razvijajo zavest o jeziku, narodu in državi. Razvijajo zmožnost pogovarjanja, poslušanja, branja, pisanja in govorjenja različnih besedil. Pri književnem pouku v gimnaziji »vzgajamo« kultiviranega bralca, ki bo znal ločiti med visoko in trivialno književnostjo ter presoditi, ali ga je prebrano besedilo prepričalo. Pomembni cilji so tudi razvijanje bralne kulture, povezovanje s širšo kulturo, kritičen odziv na prebrano ter poznavanje tako literarne zgodovine kot literarne teorije. Besedila berejo razmišljujoče in kritično, jih razčlenjujejo, vrednotijo, aktualizirajo, hkrati pa se preizkušajo tudi v (po)ustvarjalnem pisanju, s čimer poglabljajo zmožnost estetskega doživljanja. Pri jezikovnem pouku ozaveščajo vlogo in pomen slovenskega jezika v RS, zamejstvu in izseljenstvu ter znotraj Evropske unije, postopoma spoznavajo pravorečne, pravopisne, oblikoslovne, skladenjske in druge zakonitosti slovenskega knjižnega jezika in jih znajo uporabiti tako pri tvorbi različnih besedil kot pri govornem izražanju. Poznavanje jezikovnih pravil in znanje o oblikovanosti besedila jim omogočata, da znajo tvoriti razumljiva, ustrezna in jezikovno pravilna besedila. Zavedajo se pomena dobrega govornega nastopanja v življenju, zato to veščino razvijajo v različnih govornih situacijah tako pri obravnavi nove snovi, pri delu v parih ali v skupinah kot tudi pri vnaprej pripravljenih govornih nastopih. Dijaki se zavedajo pomena slovenščine kot temeljne prvine njihove državljanske identitete.

image007image006image005image003image008image004

Pouk

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

4 ure/teden

4 ure/teden

4 ure/teden

5 ur/teden

Tekmovanja:

 • tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje,
 • srednješolski natečaj za najboljši haiku,
 • natečaj Konski.

Dejavnosti:

 • šolsko glasilo Pakajčepišem,
 • šolski časopis,
 • literarna dejavnost,
 • literarno-glasbena prireditev,
 • večer v knjižnici,
 • natečaj Konski z literarno prireditvijo,
 • filmski krožek,
 • proslave,
 • srečanja z znanimi osebnostmi z različnih umetniških področij (F. Lainšček, B. Hieng Samobor, G. Vojnović, M. Zupančič, E. Babačič, S. Tratnik, J. Škof …),
 • tečaj slovenščine za tujce,
 • sodelovanje na sejmu izobraževanja in poklicev Informativa.

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb european social found INP bSIO1 b gmsportnikLogotip Arnes MIZS ESRR