Ocenjevanje

Točke seminarskih nalog, terenskih in laboratorijskih vaj, internega dela

Točke seminarskih nalog, terenskih in laboratorijskih vaj, internega dela so trajne.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko kandidat ponovno opravlja praktični del izpita ali izpitni nastop, če ponovno opravlja splošno maturo ali posamezni izpit. Pri tem se upoštevajo točke, dosežene na tem izpitnem roku.  

Ocenjevanje na maturi

Splošni uspeh na maturi je izražen v točkah. Ocena posameznega predmeta predstavlja število točk, vsota točk (ocen) pa predstavlja uspeh na maturi. Predmetom na višji ravni pa se prištevajo točke na naslednji način

  • ocenam 2 in 3 se na višji ravni prišteje ena točka.
  • oceni 4 se na višji ravni prištejeta dve točki.
  • oceni 5 se na višji ravni prištejejo tri točke.
  • oceni iz slovenskega jezika in književnosti se za splošni uspeh dodajo od nič do tri, kriterij določi predmetna komisija za slovenski jezik in književnost.

Kandidat, ki opravi maturo, tako lahko doseže največ 34 točk in najmanj 10 točk.

Pogoji za uspešno opravljeno maturo

Kandidat je opravil maturo:

  • če je opravil vse predmete pozitivno.
  • če je pri enem izmed predmetov skupnega dela mature dosegel najmanj 80% točk za pozitivno oceno in je pri vseh ostalih predmetih pozitivno ocenjen in ima pri vsaj dveh predmetih oceno najmanj 3.
  • če je pri enem izmed predmetov izbirnega dela mature dosegel najmanj 80% točk za pozitivno oceno in je pri vseh ostalih predmetih pozitivno ocenjen in ima pri vsaj enem predmetu oceno najmanj 3.
  • če je pri enem izmed predmetov na višjem nivoju dosegel najmanj 80% točk za pozitivno oceno in je pri vseh ostalih predmetih pozitivno ocenjen in ima pri vsaj enem predmetu oceno najmanj 4.

Popravni izpiti

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami pri splošni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov splošne mature še dve leti po opravljanju cele splošne mature na isti šoli. Kandidat, ki opravlja splošno maturo v dveh delih (kandidati s posebnimi potrebami z odločbo in vsi 21- letniki), lahko popravlja negativno oceno ali izboljšuje oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del splošne mature. Dveletni rok v tem primeru začne teči od zaključka opravljanja drugega dela mature.

Izboljšanje ocene

Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Izboljševanje je možno v spomladanskem ali jesenskem roku mature (enkrat). Za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena.

 

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb SKOZ b INP bSIO1 bProti raku b