Spoštovani,


Gimnazija Moste izvaja evidenčni postopek za izbiro dobavitelja šolskih obrokov za obdobje treh let. Vsebino, zahteve in predmet javnega naročila si lahko ogledate v spodnji dokumentaciji. V primeru, da je javno naročilo za vas zanimivo, vas vabimo k oddaji ponudbe.

Na podlagi 3. in 11. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) in na podlagi Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/2007 – UPB-1, 68/2017 in 6/2018 – ZIO-1) ter 12. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18) ravnateljica Gimnazije Moste, Zaloška 49, Ljubljana, določam naslednja:

 • Šolska pravila Gimnazije Moste
 • Šolska pravila ocenjevanja znanja

Šolska pravila najdete v dokumentih:

Po 36. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 59/2012) imetniku, ki izgubi spričevalo oziroma obvestilo o uspehu ali se to poškoduje, uniči, odtuji oziroma ponaredi, šola izda nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi izjave, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine. Spričevala ni potrebno preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije.

Postopek za izdajo izpisa iz evidence (dvojnika spričevala)
(velja od 1. 11. 2012)

1. Vlogo za izdajo Izpisa iz evidence (priloga) pošljete po ustrezni pošti ali oddate osebno v tajništvu šole. Vlogi obvezno priložite tudi potrdila o plačilu upravne takse in stroškov izdaje listine.

2. Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 8/2000 in 88/2010) plačate upravno takso po tarifni skupini 6 v vrednosti 1,81 € za vsako nadomestno listinoPlačilo upravne takse se izvrši z UPN obrazcem:

 • Prejemnik: MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,
 • Transakcijski račun: SI56 011001000315637,
 • Koda namena: GOVT,
 • Referenca: SI11 69426-7111002-60000108,
  Označeno 4 mestno številko izpolnite glede na število izpisov, ki jih potrebujete:
Številka Namen Znesek
0001 za en izpis 1,81 €
0002 za dva izpisa 3,62 €
0003 za tri izpise 5,43 €
0004 za štiri izpise 7,24 €
 • Namen nakazila: izpis iz evidence *x (znak * nadomestite s številom vseh nadomestnih listin za katere ste zaprosili)

3. Plačilo stroškov izdaje dvojnika spričevala prav tako plačate Gimnaziji Moste z UPN obrazcem. Cena za posamezen izvod znaša 14 EUR za izpise iz evidenc za zadnjih 5 let, za izpise iz evidenc starejšega datuma pa znaša cena 20 EUR.

 • Prejemnik: Gimnazija Moste, Zaloška 49, 1000 Ljubljana,
 • Transakcijski račun: SI56 011006030694218,
 • BIC banke prejemnika: BSLJSI2X,
 • Referenca: SI00 76112,
 • Namen nakazila: izpis iz evidence 

4. Na podlagi popolne vloge vam bomo izdali Izpis iz evidence v roku 7 dni oz. najkasneje v roku 15 dni. Izpis lahko dvignete osebno (istovetnost potrdite z osebnim dokumentom).

Morebitne dodatne informacije dobite v tajništvu šole po telefonu št. 01-54-74-100. 

Opis postopka najdete v prilogi pdfPostopek_za_izdajo_izpisa_iz_evidence.pdf.

Program maturitetni tečaj je enoletni in omogoča pripravo na maturo. V ta program se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno končali srednje poklicno, srednje strokovno izobraževanje oziroma tretji letnik gimnazije, če so prenehali z izobraževanjem najmanj za eno leto. V ta program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje in uspešno opravili preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Kandidati bodo glede omejitve vpisa pisno obveščeni najkasneje do 23. septembra 2019.

Izobraževanje po programu maturitetni tečaj se bo v šolskem letu 2019/20 začelo izvajati predvidoma 1. oktobra. Na šoli bomo imeli 1 oddelek maturitetnega tečaja (30 prostih mest).

Predmetnik

 Predmet

 Ur na teden 

  Ur na leto

 SLO obvezni 6 174
 MAT obvezni 6 174
 ANG obvezni 6 174
 ZGO izbirni (če je dovolj prijav) 5 145
 SOC izbirni  6 174
 GEO izbirni 5 145
 BIO izbirni (če je dovolj prijav) 5 145


Po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju dijaki opravljajo --> maturo (klik).

Prijava za vpis

Vsak kandidat odda samo eno prijavnico (pdf format), ki jo lahko najdete tudi na strani spodaj. Prijavo pošljejo na šolo do 6. septembra 2019.

Po končanem prijavnem roku bo MŠŠ 13. septembra 2019 na svojih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis. Vpis in izbira kandidatov bosta potekali do 26. septembra 2019. Kandidati morajo ob vpisu predložiti na vpogled izvirnike spričeval.

Kandidati, ki so zaključili katerokoli srednjo šolo, priložijo k prijavi:

 • fotokopijo spričevala o poklicni maturi, oz. zaključnem izpitu, ter
 • fotokopijo prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole.

Kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, priložijo fotokopijo spričevala prvega, drugega in tretjega letnika, ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem tretjem letniku. Potrdilo dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali. Kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo, pa priložijo potrdilo o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

Obrazec za vpis: pdfprijava_maturitetni_tecaj.pdf

Za dodatne informacije se lahko obrnete na svetovalno delavko Tanjo Hočevar Ziherl, telefon: 5474 108. 

Več informacij o vpisu za šolsko leto 2019/20 dobite na straneh Ministrstva za šolstvo - Vpis - Priloga IV: Razpis za vpis v Maturitetni tečaj (klik).


Merila za izbiro

Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za vpis v maturitetni tečaj po 6. septembru 2019 bistveno večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati (s strani šol) pisno obveščeni najpozneje do 23. septembra 2019.

Prijavljeni kandidati bodo izbrani na podlagi naslednjih meril:

 1. za kandidate, ki so zaključili srednje poklicno ali srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje ali 3. letnik gimnazije, šteje: - seštevek ocen splošnega učnega uspeha, učnega uspeha iz slovenščine (oz. madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike in prvega tujega jezika, in sicer v 1., 2. in 3. letniku. Kandidat lahko skupno dobi največ 60 točk. Kandidatom, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje po programu, katerega predmetnik v posameznem letniku ne vključuje matematike oz. tujega jezika, se v postopku omejitve kot nadomestilo za to oceno upošteva oceno pri tem predmetu v zadnjem letniku, ko se po tem programu predmet še izvaja;
 2. za kandidate, ki se vpisujejo z zaključeno osnovno šolo, šteje: - preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije, in sicer iz predmetov slovenščine (madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov izmed maturitetnih predmetov, pri čemer kandidat lahko dobi največ 25 točk. Nadaljnjih največ 5 točk prinaša splošni uspeh na preizkusu, izračunan kot povprečje vseh petih pozitivnih ocen, zaokrožen na najbližje celo število. Kandidat po uspešno opravljenem preizkusu znanja lahko dobi največ 30 točk. Če tak kandidat kandidira na šoli z omejitvijo vpisa v maturitetni tečaj, se mu točke podvojijo (dobi lahko največ 60 točk).

Šolski sklad je ustanovljen z namenom

 • pridobivanja sredstev iz prispevkov staršev, domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,
 • financiranja dejavnosti šole, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • nakupa nadstandardne opreme in literature,
 • financiranja in spodbujanja raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih interesnih dejavnosti, spodbujanje pripadnosti šoli,
 • sofinanciranja dejavnosti, s katerimi se šola predstavlja javnosti,
 • delnega kritja stroškov za opravljanje nadstandardnih storitev šole in za poučna predavanja za dijake starše in učitelje,
 • pomoči socialno šibkim dijakom,
 • drugo, opredeljeno v zapisnikih sveta Staršev.

Šolski sklad upravlja Upravni odbor šolskega sklada, ki ima predsednika in 6 članov.

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo:

 • pet predstavnikov zavoda, ki jih predlaga Svet zavoda,
 • dva predstavnika staršev, ki ju potrdi Svet staršev,

Upravni odbor sklada v soglasju s Svetom zavoda pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev in porabo.

 

loader
loader

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste
Zaloška 49, 1000 Ljubljana
Tajništvo: 01 547 41 00
Zbornica: 01 547 41 13

Fax: 01 547 41 11
Davčna št.: 79887520
Matična št.: 5084138
www.gimoste.si

 

Piškotki

Za pravilno delovanje in namene izboljševanja spletne strani uporabljamo na njej piškotke. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani si lahko preberete na naslovu: http://www.gimoste.si/gim/piskotki.

Več o piškotkih na strani

EU Direktiva o piškotkih

Zavrnili ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste uporabo piškotkov na tej spletni strani. Svojo odločitev lahko spremenite.

sosC cbeduroam berasmusPlus bZS bMednarodno priznanje za mlade Podvig cb SKOZ b INP bSIO1 bProti raku b